SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN HK I NĂM HỌC 2020-2021 (Theo thông tư 32)

An toàn về An ninh trật tự

Thống kê chất lượng theo giáo viên từ năm 2017-2020

https://drive.google.com/file/d/1bZCq22BFXEGaZdASKSrSBOh2SGald8bb/view?usp=sharing

Sổ điểm Năm học: 2016-2017

https://drive.google.com/file/d/1Bq9YZG1oFJuMVkiIUuzcdJz4sS3Z3p99/view?usp=sharing

Sổ điểm các năm học từ 2017-2020

https://drive.google.com/file/d/1vEnO3-eO_LPWD1tw2fCVbvWOz2C5zgwU/view?usp=sharing

Phân Công giảng dạy năm học 2016-2017

https://drive.google.com/file/d/122YBaGZZUsEM4ayrXOYzBmX4K4HcIGxQ/view?usp=sharing

BÁO CÁO THỐNG KÊ TÌNH HÌNH HỌC SINH ĐẦU NĂM VÀ BIÊN BẢN BÀN GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHÒNG HỌC

HỒ SƠ THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 -2021

https://drive.google.com/file/d/1XBzlHlZLK_8xvFCB-Fszt3tFPp7-ylfJ/view?usp=sharing

Danh sách học sinh đăng ký học phụ đạo HK I – Năm học 2020-2021