Nguyễn Thành Trì
Chức vụ: TT- TTCĐ
Trình độ chuyên môn: Ths Văn
Ngày Sinh: 20/01/1978
Năm vào ngành: 2001
Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ chuyên môn: ĐH Văn
Ngày Sinh: 06/08/1969
Năm vào ngành: 1994

Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: TP-UVBCHCĐ
Trình độ chuyên môn: ĐH Văn
Ngày Sinh: 18/11/1974
Năm vào ngành: 1996
Hồ Thị Thu Hảo
Trình độ chuyên môn: Ths Văn
Ngày Sinh: 24/11/1982
Năm vào ngành: 2005
Lê Thị Na  
Trình độ chuyên môn: Ths Văn
Ngày Sinh: 05/05/1985
Năm vào ngành: 2013