Văn Kỷ
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: TC KT
Ngày Sinh: 27/02/1962
Năm vào ngành: 1986
Hồ Quốc Bửu
Nhân viên: Bảo Vệ
Ngày Sinh: 05/6/1963
Năm về trường: 2000

Phan Thành Kiệt
Nhân viên: Bảo Vệ
Ngày Sinh: 09/12/1966
Năm về trường: 2010
Lâm Thị Trầm
Nhân viên
Trình độ: TC VT
Ngày Sinh: 10/06/1969
Năm về trường: 2002

Nguyễn Công Nhuận
Chức vụ: Tổ phó
Trình độ chuyên môn: CĐ TB
Ngày Sinh: 23/09/1982
Năm vào ngành: 2011

Phan Thị Mỹ Ánh
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: ĐH TV
  Ngày Sinh: 02/02/1984
Năm vào ngành: 2004
Trần Thị Hồng Điểm
 Nhân viên: Phục vụ
Ngày Sinh: 05/03/1986
Năm về trường: 2016
Văn Thị Thanh Chung
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: CĐ TB
  Ngày Sinh: 20/06/1989
Năm vào ngành: 2011

Nguyễn Thị Nguyệt
Nhân viên
Trình độ chuyên môn: CĐĐD
  Ngày Sinh: 01/02/1991
Năm vào ngành: 2016