Nguyễn Hồng Phượng
Trình độ chuyên môn: ĐH Toán
  Ngày Sinh: 06/06/1960
Năm vào ngành: 1982
Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ: Tổ trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán  
Ngày Sinh: 26/09/1979
Năm vào ngành: 2002
Nguyễn Trần Bích
Chức vụ: UVBCHCĐ TBTTr
Trình độ chuyên môn: ĐH Toán
Ngày Sinh: 25/09/1979
Năm vào ngành: 2000
Hồ Đức Bân
Chức vụ: TP-TTCĐ
Trình độ chuyên môn: Ths Toán
Ngày Sinh: 18/04/1980
Năm vào ngành: 2002
Đặng Thị Thùy Vân  
Trình độ chuyên môn: ĐH Toán
Ngày Sinh: 19/12/1977
Năm vào ngành: 2000
Đặng Thị Duyên  
Trình độ chuyên môn: ĐH Toán  
Ngày Sinh: 01/01/1984
Năm vào ngành: 2006

Nguyễn Minh Thuật
Chức vụ: PBT ĐT
Trình độ chuyên môn: Ths Toán  
Ngày Sinh: 19/07/1986
Năm vào ngành: 2013
Trần Thị Thúy Kiều
Trình độ chuyên môn: Ths Toán  
Ngày Sinh: 13/02/1985
Năm vào ngành: 2010
Huỳnh Thị Mỹ Dung  
Trình độ chuyên môn: Ths Toán  
Ngày Sinh: 08/02/1989
Năm vào ngành: 2013