Đặng Văn Truyền
Chức vụ: TT
Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
Ngày Sinh: 13/08/1971
Năm vào ngành: 1995

Nguyễn Quang
Chức vụ: TTCĐ
Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
Ngày Sinh: 21/07/1972
Năm vào ngành: 1996
Nguyễn Thị Mỹ Danh
  Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
  Ngày Sinh: 10/10/1978
Năm vào ngành: 2000

Lê Thị Bích Tuyền
Chức vụ: TP
Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
Ngày Sinh: 30/03/1983
Năm vào ngành: 2005
Trần Thị Thu Hương
  Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
  Ngày Sinh: 10/06/1983
Năm vào ngành: 2009
Huỳnh Thị Hoài Trang
  Trình độ chuyên môn: Ths Anh
Ngày Sinh: 24/09/1988
Năm vào ngành: 2010
Nguyễn Thị Ái Trinh
  Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
  Ngày Sinh: 01/01/1989
Năm vào ngành: 2015
Nguyễn Thị Kim Thoa
  Trình độ chuyên môn: ThS Anh
  Ngày Sinh: 15/08/1992
Năm vào ngành: 2018