Nguyễn Công Chất
Chức vụ: TT
Trình độ chuyên môn: ĐH TD
Ngày Sinh: 18/07/1978
Năm vào ngành: 2000
Nguyễn Xin
Chức vụ: TP
Trình độ chuyên môn: ĐH Tin
Ngày Sinh: 24/12/1979
Năm vào ngành: 2003
Nguyễn Văn Xuân
Chức vụ: TTCĐ
Trình độ chuyên môn: ĐH Anh
Ngày Sinh: 01/12/1967
Năm vào ngành: 1988
Nguyễn Văn Mẫn
  Trình độ chuyên môn: ĐH TD
  Ngày Sinh: 20/12/1976
Năm vào ngành: 2002

Lục Thanh Trung
Chức vụ: PBTĐT
Trình độ chuyên môn: ĐH TD
  Ngày Sinh: 01/01/1984
Năm vào ngành: 2006
Võ Trúc Cường
  Trình độ chuyên môn: ĐH TD
Ngày Sinh: 12/05/1984
Năm vào ngành: 2007

Phạm Công Tuấn
  Trình độ chuyên môn: ĐH TD
  Ngày Sinh: 25/07/1984
Năm vào ngành: 2007

Nguyễn Thị Xuân Thủy
  Trình độ chuyên môn: ĐH Tin
  Ngày Sinh: 12/02/1980
Năm vào ngành: 2004
Đỗ Thị Điệp
Trình độ chuyên môn: ĐH Tin
Ngày Sinh: 30/06/1991
Năm vào ngành: 2015