Cao Văn Cảnh
Chức vụ: TT
Trình độ chuyên môn: ĐH Sử-CT
Ngày Sinh: 24/04/1961
Năm vào ngành: 1986
Nguyễn Thị Thanh Nhung
Trình độ chuyên môn: ĐH Sử-CT
  Ngày Sinh: 05/02/1971
Năm vào ngành: 1996
Trần Quốc Nghi
  Trình độ chuyên môn: ĐH Sử-CT
Ngày Sinh: 10/10/1980
Năm vào ngành: 2003

Trần Thị Mỹ Hằng
  Trình độ chuyên môn: ĐH Sử
  Ngày Sinh: 17/07/1981
Năm vào ngành: 2004


 Võ Thị Như Trang
Trình độ chuyên môn: ĐH Sử
Ngày Sinh: 18/03/1982
Năm vào ngành: 2006
Long Quang Vinh
Chức vụ: TP-TTCĐ
ĐH Địa
  18/04/1985
2010
Nguyễn Thị Mỹ Lệ
Trình độ chuyên môn: Ths Địa
  Ngày Sinh: 01/11/1994
Năm vào ngành: 2016