Nguyễn Tấn Thành
Chức vụ: TT
Trình độ: ĐH Lý‎
Ngày Sinh: 09/04/1967
Năm vào ngành: 1991
Nguyễn Hoàng Kim
Chức vụ: TP-PCTCĐ
Trình độ: ĐH Lý
Ngày Sinh: 12/06/1977
Năm vào ngành: 1999
Nguyễn Văn Quảng  
Trình độ: ĐH Lý  
Ngày Sinh: 26/12/1976
Năm vào ngành: 2000

Trương Thị Vĩnh Sang
Chức vụ: TTCĐ
Trình độ: ĐH Lý
Ngày Sinh: 07/12/1978
Năm vào ngành: 2001
Nguyễn Văn Bảy  
Trình độ: ĐH Lý
Ngày Sinh: 10/09/1979
Năm vào ngành: 2003
Trần  Đắc Thắng  
Trình độ: ĐH Lý  
Ngày Sinh: 14/06/1977
Năm vào ngành: 2004

Cao Thị Mộng Gấm  
Trình độ: ĐH Lý  
Ngày Sinh: 10/10/1982
Năm vào ngành: 2005
Trần Quốc Quân
Chức vụ: UVBCHCĐ
Trình độ: ĐH Lý  
Ngày Sinh: 16/08/1983
Năm vào ngành: 2006