Huỳnh Thị Thúy Loan
Chức vụ: TT
Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa
Ngày Sinh: 01/02/1974
Năm vào ngành: 1996

Bùi Thị Minh Ảnh
Chức vụ: TTCĐ
Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa
Ngày Sinh: 20/02/1977
Năm vào ngành: 2000
Lê Thị Khánh Vân  
Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa  
Ngày Sinh: 13/02/1978
Năm vào ngành: 2001
Đỗ Thị Hồng Trâm
Chức vụ: BTĐT
Trình độ chuyên môn: ĐH Hóa
  Ngày Sinh: 09/09/1992
Năm vào ngành: 2015
Đặng Thị Thẩm
Chức vụ: TP
Trình độ chuyên môn: Ths Sinh  
Ngày Sinh: 03/10/1988
Năm vào ngành: 2015

Nguyễn Thị Thủy
  Trình độ chuyên môn: ĐH Sinh
Ngày Sinh: 04/06/1994
Năm vào ngành: 2018