HƯỚNG DẤN HỌC SINH TỰ HỌC – tháng 2 năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1-3J_iV_O6PLl7-n_8K3YTv4_Z8LlvU1W/view?usp=sharing

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC – NĂM HỌC 2020-2021

https://drive.google.com/file/d/1zPrpnfqLatZsPu7oBOZ1xagw4Q4okpFQ/view?usp=sharing

MÔN CÔNG NGHỆ

https://drive.google.com/file/d/1xW1F_N3uN4WGAlMJihQ3ce4UyVqHJUD1/view?usp=sharing

MÔN ĐỊA LÝ

https://drive.google.com/file/d/1N9LJu_s0XHEuL4u_5rSyPkW7eJzqYbvK/view?usp=sharing

MÔN GDCD

https://drive.google.com/file/d/1ixJS_sMqS1ODXMU6a8t6536-uuZqWNgJ/view?usp=sharing

MÔN HÓA HỌC

https://drive.google.com/file/d/11NHaRZ_y2k9OW8HjUg33U0tZie–Ky1C/view?usp=sharing

MÔN LỊCH SỬ

https://drive.google.com/file/d/1b-SaDx-mkNZqAqjldkdJSVS0zR35YN78/view?usp=sharing

MÔN NGỮ VĂN

https://drive.google.com/file/d/1MlwgbUVbwemaXPM8LHs86UgsTCCtImEr/view?usp=sharing

MÔN SINH HỌC

https://drive.google.com/file/d/15uxwaTcwaqIODWKDjT1VKC6fLjkJNAZ2/view?usp=sharing

MÔN TIẾNG ANH

https://drive.google.com/file/d/1CXpsiUGOfW3GKf6I26t-Zxu-BtWXWHHR/view?usp=sharing

MÔN TIN HỌC

https://drive.google.com/file/d/1ce3c0-9UO7zv7Lmj1RY240KKtYC-n9xC/view?usp=sharing

MÔN TOÁN

https://drive.google.com/file/d/12AK2s-EsJQ4_40hc-upTucHs8dgUx13f/view?usp=sharing

MÔN VẬT LÝ

https://drive.google.com/file/d/15taNpKY4h8PEDuTF86VpwUBXISP4umQN/view?usp=sharing