Mai Văn Tiên – Hiệu Trưởng
Ngày Sinh: 01/01/1963
Trình độ CM: ĐHSP Toán
Năm vào ngành: 1984

Võ Văn Luận – P. Hiệu Trưởng
Ngày Sinh: 01/12/1963
Trình độ CM: ĐHSP Sử-CT
Năm vào ngành: 1987

Trà Thanh Sơn – P. Hiệụ Trưởng
Ngày Sinh: 02/10/1975
Trình độ CM: Ths Hóa
Năm vào ngành: 1997